Viziune

Viziunea noastră este o lume în care toţi bărbaţii sunt verticali, curajoşi, înţelepţi şi foarte puternici în bine, plenar conştienţi de natura lor esenţială, care acţionează permanent în mod benefic, dinamic, eficient şi eroic în conformitate cu valorile masculine eterne ale binelui, curajului, înţelepciunii, adevărului, iubirii, compasiunii şi armoniei universale şi care contribuie la crearea unei planete a sănătăţii, purităţii, bunăstării, păcii, echilibrului, perfecţiunii şi fericirii în beneficiul oamenilor, comunităţilor şi al umanităţii.

Misiune

“Misiunea Asociaţiei MAHAVIRA ANANDA este să ofere oportunităţi de accelerare a evoluţiei spirituale conştiente pentru bărbaţi, să creeze contexte de (auto)cunoaştere, dezvoltare personală şi spirituală prin voluntariat, antrenament psiho-somatic sistematic, educaţie, acţiuni benefice, activităţi realizate împreună la unison (în grupuri animate de sentimentul prieteniei şi al fraternităţii în care fiecare bărbat poate să înveţe din experienţele altora și să împărtășească din experienţele sale), proiecte şi programe diverse derulate la un înalt standard de calitate, în context naţional şi internaţional, care să contribuie la dezvoltarea spirituală, intelectuală, emoţională, volitivă, socială, profesională, materială şi financiară a tuturor bărbaţilor precum şi la sănătatea şi bunăstarea spirituală, culturală, socială şi economică a comunităţilor, a societăţii şi a umanităţii în general.”

Valori

  • Binele
  • Curajul
  • Înţelepciunea
  • Adevărul
  • Iubirea
  • Compasiunea/solidaritatea/justiţia socială
  • Armonia universală
  • Cunoaşterea principiilor universale/ cunoaşterea superioară
  • Fraternitatea
  • Bunătatea
  • Speranţa
  • Creativitatea/Inovaţia
  • Pacea

Direcţii de acţiune:

Asociaţia  „MAHAVIRA ANANDA” are mai multe direcţii de acţiune care se completează sinergic: voluntariat, dezvoltare personală şi spirituală, sănătate, formare, educaţie, învăţământ, psihoterapie, educaţie sexuală şi planning familial, terapii alternative (ex: art-terapie, meloterapie, terapie ambientală, medicina habitatului, fitoterapie, astrologie, etc.), sport & recreere, servicii de consultanţă şi suport, programe umanitare, de tineret, educaţie civică, servicii sociale, proiecte media şi relaţii publice, promovarea ştiinţelor, susţinerea asociaţiilor profesionale şi a parteneriatului cu mediul de afaceri, egalitatea de şanse şi gen, drepturile minorităţilor, cooperare internaţională, cultură, artă, arta obiectivă arhetipală, filosofie, mitologie şi religie, filantropie, ajutoare de urgenţă, programe umanitare şi alte acţiuni în funcţie de necesităţile sociale şi comunitare, arhitectură, agricultură şi dezvoltare rurală, amenajări de drumuri şi spaţii largi, construcţii, habitat, locuinţe sociale, promovarea turismului şi agroturismului, susţinerea dezvoltării economico-sociale, drepturile omului, drepturi civile şi cetăţeneşti, democraţie, protecţia mediului, ecologie, protecţia drepturilor copiilor, susţinere organizaţională şi parteneriat public-privat, protecţia consumatorului, sport, dans sportiv, cercetare, cercetarea ştiinţelor de “frontieră” şi a parapsihologiei, dezvoltare durabilă, programe de advocacy (participare şi influenţare cetăţenească a procesului legislativ) şi campanii de sensibilizare a factorilor de decizie.

Obiective:

 • Să creeze pentru prima dată în România şi în Europa “Academia a Bărbaţilor Superiori”.
 • Să organizeze cursuri de dezvoltare personală, tabere de dezvoltare, instruire şcolară sau vocaţională, creaţie artistică.
 • Să promoveze programe de educaţie alternativă, continuă a adulţilor, pregătire vocaţională şi profesională (LifeLongLearning). Să ofere informaţii despre metodele de educaţie alternativă permanentă, tehnicile şi procedeele de dezvoltare personală, autocunoaştere şi autoperfecţionare cunoscute în diferite sisteme educaţionale, pedagogice, filosofice şi psihologice.
 • Să promoveze cursuri de educaţie non-formală, sisteme de educaţie, formare şi autocunoaştere care să asigure dezvoltare armonioasă a copiilor, tinerilor şi adulţilor
 • Să organizase seminarii, cursuri, congrese, conferinţe, tipărirea de buletine informative, materiale audio-video, reviste, etc. pentru a putea permite cunoaşterea, dezvoltarea, promovarea activităţilor Asociaţiei şi a altor organizaţii interesate, în vederea eficientizării serviciilor oferite. Participarea şi organizarea de seminarii,Colocvii Naţionale şi Internaţionale.
 • Încurajarea documentării, cercetării şi inovaţiei în dezvoltarea programelor de cooperare şi ajutor, în realizarea de materiale didactice şi explorarea politicilor de interes comun în domenii diverse de activitate care au în centrul atenţiei evoluţia socială, culturală şi spirituală a Planetei Pământ.
 • Coparticiparea şi cooperarea la programe naţionale şi internaţionale, acţiuni ale altor organizaţii publice sau private, din ţara sau străinătate (prin susţinere tehnică, financiară, logistică, etc.), precum şi atragerea de subvenţii, donaţii, sau alte ajutoare interne sau internaţionale, de la persoane juridice sau fizice, pentru atingerea scopurilor Asociaţiei.
 • Încurajează şi promovează participarea elevilor, beneficiarilor, voluntarilor, leader-ilor de opinie membrilor organizaţiilor, a partenerilor la evenimente internaţionale la nivel european şi mondial în sectoare de activitate privind educaţia continuă a adulţilor, cultura, dezvoltarea socio-economica, prin : schimburi culturale, promovarea voluntariatului, egalitatea de şanse şi gen, promovarea tinerilor, protecţia mediului, sănătate, dezvoltarea durabilă, care au ca scop promovarea valorilor etice, spirituale şi universale ale binelui, armoniei, toleranţei, omeniei şi păcii.
 • Organizează activităţi, proiecte şi programe, reţele tematice de colaborare şi cercetare naţionale şi internaţionale privind eradicarea unor fenomene negative de interes global cum ar fi: SIDA şi a bolile incurabile (în special cancerul de prostată şi cancerul testicular), diminuarea discriminărilor şi a conflictelor generate de diferendele interetnice şi religioase, scăderea ratei violenţei şi a criminalităţii, diminuarea poluării şi ale efectelor negative asociate ei (efectul de seră), prin promovarea non-violenței şi a principiilor arhetipale şi spirituale ale vieţii, prin creşterea toleranţei internaţionale, promovarea păcii.
 • Desfăşurarea de activităţi culturale şi sportive ce vizează dezvoltarea psiho-somatică armonioasa a persoanelor. Contribuţia la opere de asistenţă civică, social-culturale.
 • Să creeze o reţea de suport între biblioteci, anticarii şi colecţionarii particulari de carte din ţară şi străinătate şi să susţină transferul de „cărţi rare”, de informaţii, documente între membrii reţelei, să promoveze securitatea şi conservarea cărţilor şi materialelor valoroase / unice / rare.
 • Să recupereze cărţile şi materialele documentare confiscate de regimul comunist şi să susţină activităţile de lobby pentru ca autorităţile statului să le returneze colecţionarilor particulari şi organizaţiilor neguvernamentale prejudiciate exemplarele confiscate ilegal.
 • Participarea practică şi principiala la dezvoltarea agricolă şi umană; Promovarea conceptelor şi modelelor privind dezvoltarea habitatelor umane de tip “eco-village”, “spiritual village”,
 • Dezvoltarea agriculturii, construcţiilor, transporturilor, turismului, meşteşugurilor tradiţionale.
 • Promovarea turismului şi agroturismului prin organizarea şi dezvoltarea pensiunilor turistice şi agroturistice, promovarea reclamei turistice, atragerea de turişti autohtoni şi străini, pregătirea profesională a familiilor ce practică agroturismul.
 • Iniţiază activităţi extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor, în parteneriat cu inspectoratele şcolare şi autorităţile publice;
 • Organizează programe educative şi de vacanţă, schimburi de elevi şi de tineret.
 • Promovează programe de educaţie, dezvoltare personală, asistenţă socială, pedagogie şi psihoterapie integrând dansul şi art-terapiile în activităţile de pregătire şi formare.
 • Creează programe şi proiecte care să responsabilizeze copiii, tinerii, adulţii şi bătrânii în raport cu necesitatea de a respecta principiile etice şi morale şi valorile universale ale vieţii.
 • Facilitează accesul la informaţii diverse, la forme de educaţie continuă a adulţilor şi să formeze aptitudini generale şi specifice pentru o mai mare integrare profesională şi socială.
 • Cercetează metodologia de abordare, diseminează rezultatele şi să sensibilizeze opinia publică faţă de efectele şi beneficiile practicilor educaţiei alternative non-formale, continue a adulţilor.
 • Să creeze centre de formare, şcoli şi universităţi, biblioteci, arhive, arhive electronice etc.
 • Să creeze programe, proiecte şi instrumente educative şi culturale de referinţă pentru formarea intelectuală, pentru cercetare, pentru informarea publicului.
 • Să colecteze informaţii şi să ofere o bază de studiu cât mai diversă în ceea ce priveşte informaţiile despre arhetipuri, aşa cum sunt ele cunoscute în mitologie, spiritualitatea universală, arta, ştiinţa, educaţia, cultura etc. Să crească gradul de accesibilitate la informaţii pentru tineri şi pentru orice persoană motivată.
 • Să iniţieze centre de testare vocaţională, profesională şi de certificare a competenţelor.
 • Să creeze grupuri de cercetare care să cuantifice într-un mod riguros şi ştiinţific realitatea fenomenelor parapsihologice şi să ajute la dezvoltarea psihologiei transpersonale şi a parapsihologiei ca ştiinţa.
 • Îmbinarea agroturismului şi turismului montan cu latura folclorică tradiţională în scopul promovării la nivel mondial a tradiţiilor şi spiritualităţii specifice ale poporului român şi a altor popoare.
 • Să faciliteze respectarea drepturilor omului în concordanţă cu reglementările din comunitatea internaţională care a stabilit că drepturile omului sunt: inalienabile (nimeni nu le poate pierde, deşi în unele circumstanţe ele pot fi suspendate sau restricţionate); indivizibile, interdependente şi interrelaţionate (nu pot fi abordate izolat unele de altele); universale (se aplică în mod egal pentru toate persoanele, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de alt gen, origine naţională, origine socială sau alt tip de statut).
 • Să prevină orice formă de discriminare negativă a femeilor şi să promoveze relaţii de convieţuire în familie şi în societate bazate pe respect reciproc, toleranţă şi comunicare armonioasă, pornind de la înţelegerea şi respectul pentru cultură şi valorile tradiţionale ale femeii.
 • Să creeze o bază comună de instruire, informare, educaţie non-formală şi dezvoltare a femeilor şi bărbaţilor prin activităţi diverse (materiale de curs, grupuri de discuţie, tipuri de exerciţii etc.) pe tema egalităţii de şanse şi gen.
 • Ameliorarea relaţiilor de cuplu şi de familie. Să reformeze concepţia despre implicarea egală a partenerilor de viaţă în cadrul familiei prin asumarea corespunzătoare a responsabilităţilor legate de relaţia dintre ei şi relaţia cu copiii, precum şi relaţia cu familia extinsă (părinţi, bunici etc).
 • Să promoveze egalitatea de şanse şi accesul grupurilor vulnerabile, marginalizate şi a grupurilor etnice la servicii şi tratamente non-discriminatorii, punând accent pe respectul demnităţii umane şi al drepturilor fundamentalele.
 • Să promoveze patrimoniul cultural şi istoric şi să educe generaţia tânără pentru a conserva aceste valori şi pentru a păstra vie în conştiinţa naţională memoria eroilor şi martirilor neamului românesc.
 • Asociaţia va desfăşura programe şi activităţi de informare , consiliere , educaţie , asistenţă socială , monitorizare, evaluare-supervizare, psihoterapie, analiză şi cercetare în folosul categoriilor de beneficiari aflaţi în dificultate (copii, tineri, adulţi şi bătrâni), în favoarea grupurilor vulnerabile, a comunităţilor sociale dezavantajate.
 • Dezvoltarea unor relaţiile de parteneriat pe care Asociaţia le va formaliza cu celelalte servicii din reţeaua socială (Instituţii Guvernamentale : Primării , ministere, etc.) precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale.
 • Orice alte activităţi ce pot fi utile în ajutarea şi sprijinul persoanelor aflate în dificultate sau cu handicap fizic, psihic sau social.
 • Înfiinţarea de societăţi comerciale ale căror dividende să se folosească obligatoriu la realizarea scopului principal al Asociaţiei.
 • Organizarea de târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, congrese, colocvii.
 • Să promoveze în rândul tineretului şi al adulţilor patrimoniul cultural şi memoria artiştilor români care au promovat prin operele lor cultura obiectivă şi de valoare ca formă de exprimare şi comunicare
 • Să informeze beneficiarii despre valoarea artei obiective (iniţiatice) aşa cum este ea înţeleasă în cultura occidentală şi orientală şi în toate formele de exprimare artistică (muzică, poezie, proză, teatru, dans, pictură, sculptura, arhitectură, etc.)
 • Să încurajeze şi să promoveze tinerele talente interesate de arta obiectivă, cultura formele şi modalităţile de expresie şi comunicare simbolice, arhetipale.
 • Să cerceteze arta iniţiatică şi rolul ei în contemporaneitate, ca modalitate estetică de transformare şi evoluţie spirituală a umanităţii.
 • Recunoaşterea rolului culturii în dezvoltarea educativă şi socio-economică; Recunoaşterea explicită a culturii ca factor economic şi factor al integrării sociale;
 • Organizează campanii de presă şi sensibilizare a opiniei publice.
 • Să sprijine voluntarii în acumularea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor, precum şi în recunoaşterea valorii unor astfel de experienţe. Să ofere tinerilor şi adulţilor care fac voluntariat experienţe diverse de viaţă şi de cunoaştere inter-culturală.
 • Promovarea programelor în domeniul cercetării “ştiinţelor de frontieră” şi dezvoltării transpersonale.
 • Dezvoltarea proiectelor în vederea susţinerii copiilor şi tinerilor talentaţi, cu înzestrări deosebite. Elaborarea de studii şi programe ce vizează descoperirea talentelor native şi a metodelor ce pot fi folosite pentru atingerea unor performanţe umane de excepţie.
 • Promovează cooperarea şi mobilitatea transfrontalieră, să motiveze implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi nonprofit în evenimente multinaţionale la nivel european şi mondial, în activităţi ale platformelor şi reţelelor transnaţionale ale organizaţiilor neguvernamentale şi nonprofit.

 

Asociaţia în cifre:

 • 10 ani de activitate
 • 10 cursuri de dezvoltare personală şi spirituală
 • cursuri oferite în peste 15 state ale lumii
 • peste 70 de traineri de dezvoltare personală şi spirituală
 • 20 tabere de dezvoltare personală
 • 300 de voluntari
 • 1200 cursanţi

MANIFESTUL Eroului Spiritual VIRA – Calea Eroului Spiritual VIRA

 

Încă de început, noi, membrii fondatori, ţinem să subliniem că acest grup de bărbaţi trebuie să fie însufleţit de o puternică şi constantă aspiraţie de a fi exemplari !

Fiecare dintre noi trebuie să aspirăm să devenim, aici şi acum, eroici, perseverenţi, puternici în bine, inteligenţi, afectuoşi, benefic orientaţi, căci numai în felul acesta vom putea să fim şi să ne transformăm într-un mod profund şi durabil spre a deveni fiecare dintre noi, într-un ritm susţinut, unul şi unul. Fiind unul şi unul, fiecare membru al acestui grup, va acţiona astfel încât să devină releul în şi prin care se manifestă din plin Dumnezeu Tatăl şi prin intermediul aspiraţiei noastre ideale de a ne trezi şi de a dinamiza starea de Erou Spiritual (Vira) este fundamental necesar să ne identificăm plenar şi cât mai des posibil cu Eternul Masculin Universal, care este Idealul Masculin Perfect demn de urmat.

Toti barbatii si fiecare dintre noi trebuie să acţioneze mai mereu şi din toate puterile pentru a trezi în universul lăuntric starea de Erou Spiritual (Vira). Pentru aceasta nu trebuie să pregetăm nicio clipă să trezim din plin în fiinţa noastră virtuţile şi calităţile ce îl caracterizează pe bărbatul în care s-a dinamizat considerabil stare de Erou Spiritual (Vira).

Dat fiind faptul că unde sunt mai mulţi bărbaţi animaţi de acest nobil ideal şi care acţionează benefic la unison, eficienţa spirituală, constructivă, binefăcătoare creşte, este deosebit de important să ne dăm seama că atunci când acţionăm cu toţii la unison beneficiem în felul acesta, de îndată ce ne propunem să realizăm tehnici adecvate ce vizează trezirea stării de Erou Spiritual (Vira), să fructificăm din plin procesul de multiplicare ocultă care ne ajută să reuşim mult mai uşor şi să avem succes atunci când realizăm la unison anumite tehnici ce facilitează trezirea şi dinamizarea stării de Erou Spiritual (Vira).

Dat fiind faptul că deja cunoaştem această taină a procesului de multiplicare sau înmulţire, specifica grupurilor sau comunitatilor de dezvoltare spirituala, este tocmai de aceea necesar să ne angrenăm cu toţii cât mai mulţi la unison pentru a declanşa astfel în universul nostru lăuntric procese accelerate de transformare, care vor fi de natură să uşureze salturile spirituale şi vor face ca la un moment dat să survină în fiinţa noastră transformări benefice extraordinare, profunde şi definitive.

Atunci când acţionăm la unison şi suntem câţi mai mulţi angrenaţi să facem ceea ce trebuie, in cadrul unui grup animat de idealuri benefice, spirituale, se declanşează totodată în felul acesta o energie specifică imensă şi efectele sunt mult mai puternice ca de obicei, căci procesul de multiplicare ocultă face să apară o astfel de minune care ne devine accesibilă.

Nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere că atunci când realizăm cât mai mulţi dintre noi la unison anumite tehnici de dezvoltare spirituala care sunt de natură să ne impulsioneze şi să ne trezească în fiinţa noastră starea de Erou Spiritual (Vira), contribuim în felul acesta la o sui-generis ieşire din starea somnului cel de moarte al apatiei, al larvarităţii, al lenei şi al placidităţii, care după cum am putut să observăm caracterizează, din nefericire, pe bărbaţii epocii în care trăim.

Deja ştim cu toţii că pentru trezirea şi dinamizarea rapidă şi chiar extraordinară a stării de Erou Spiritual (Vira) un  gram de practică adecvată valorează întotdeauna cât tone de teorie. Pe un Erou Spiritual Legendar (Vira) îl face să devină astfel şi apoi îl ajută să se menţină exerciţiile, metodele, tehnicile  şi procedele de dezvoltare spirituala adecvate prin a căror aprofundare declanşăm în universul nostru lăuntric procese corespondente de rezonanţă ocultă ce ne fac să fim şi să devenim relee puternice în şi prin care se manifestă plenar energiile subtile specifice benefice care impulsionează din plin trezirea stării de Erou Spiritual (Vira).

Studiul atent al bărbaţilor legendari care au atins starea de Erou Spiritual (Vira) ne ajută să descoperim că toţi aceştia, fără nicio excepţie, au prezentat anumite afinităţi despre care se poate spune că ele sunt comune pentru fiecare bărbat în care a început deja să se trezească şi să fie dinamizate trăirile specifice ce caracterizează pe bărbatul în care s-a dinamizat în mod considerabil starea de Erou Spiritual (Vira). Fiecare dintre voi trebuie să vă daţi seamă că cel mai adesea, cu rare excepţii, un adevărat Erou Spiritual (Vira) nu se naşte ca atare, ci el se modelează, se transformă şi se face.

Noi, membrii fondatori, vă anunţăm că în cadrul acestui grup avansat vom începe să studiem, mai întâi teoretic, iar apoi practic, calităţile fundamentale ale bărbatului în care s-a dinamizat din plin starea de Erou Spiritual (Vira). Astfel de calităţi sunt: CURAJULUMORUL STENICENTUZIASMULPERSEVERENŢACREATIVITATEA BENEFICĂDEMNITATEABUNUL SIMŢ, ALTRUISMUL, AMABILITATEA, FIDELITATEA,PRIETENIA, FRATERNITATEA,IUBIREA MANIFESTATĂ FĂRĂ MĂSURĂ. Este necesar să aveţi în vedere că aceste calităţi pe care vi le-am prezentat aici nu sunt singurele, dar deocamdată va fi excelent ca fiecare dintre voi să urmărească să acţioneze astfel încât să reuşească să trezească unele din aceste virtuţi în universul lui lăuntric.

Urmărim ca în cadrul acestui grup special să vă ajutăm să deveniţi cât mai mulţi dintre voi afectuoşi, puternici in bine, supervirili, altruişti,inteligenţi, plini de umor stenic, eroici, intelepti şi este necesar să nu pierdeţi nicio clipă din vedere că astfel de calităţi pot fi trezite şi dinamizate mult mai uşor în măsura în care veţi ajunge fiecare dintre voi să practicaţi într-un mod exemplar continenţa sexuală (controlul deplin al potentialului sexual creator insotit de transmutarea si sublimarea energiei amoroase in forme superioare de energie). Aceasta forma secreta de practica spirituala va fi abordata evident în cadrul relaţiilor de cuplu polare, ce trebuie să se bazeze pe iubire reciprocă, pe transfigurare, pe respect, pe bunăvoinţă şi altruism.

Pe parcursul activităţilor pe care le vom desfăşura în cadrul acestui grup si in cadrul Academiei Barbatului Superior vom expune pentru toţi, care anume sunt ideile forţă pe care fiecare Erou Spiritual (Vira) trebuie să le înţeleagă aşa cum se cuvine, şi mai mult decât atât, trebuie să le pună neîncetat în aplicare, căci este necesar să vă daţi seama că a şti ceva anume, care este valoros din punct de vedere spiritual, fără a pune în mod consecvent în aplicare, în practică, ceea ce cunoaştem, evidenţiază întotdeauna persistenţa unei stări de stupiditate sau ignoranta. (sau altfel spus, aceasta arată că deşi bărbatul respectiv ştie din punct de vedere teoretic chiar foarte mult, el este în mod paradoxal un bărbat ignorant, atâta vreme cât el nu pune apoi în aplicare si ignora cunoaşterea eficientă pe care a dobândit-o).

Având în vedere aceste aspecte, fiecare dintre voi care aţi decis să vă integraţi în cadrul acestui grup de dezvoltare spirituala special, trebuie zi de zi să vă puneţi întrebarea: „Ce vreau eu de fapt? La ce anume aspir?”  În cazul în care vă veţi răspunde: „Aspir din toate puterile să fiu şi să devin un Erou Spiritual Legendar (Vira)”, este fundamental să vă daţi seama ca aplicand perseverent si consecvent metodele, tehnicile, procedeele de dezvoltare personala si spirituala si participand in mod dinamic la actiunile, activitatile, proiectele si programele grupului si ale asociatiei, mai devreme sau mai tarziu, vom fi Eroii Spirituali Legendari (Vira) ai lumii in care traim.

Ne propunem ca în cadrul Academiei Barbatului Superior să începem prezentarea rând pe rând a acestor calităţi masculine fundamentale ce caracterizează pe un Erou Spiritual (Vira) şi apoi vom urmări trezirea şi dinamizarea acestor calităţi prin intermediul unor metode, procedee, şi tehnici adecvate precum si a unor actiuni, proiecte si programe prin care se vor creea conjuncturile necesare manifestarii calitatilor masculine in plan personal, relational, familial, social si chiar planetar.

În cadrul acestui grup vă vom prezenta în extenso principiile fundamentale ale Academiei Barbatului Superior.

Aspirăm ca prin puterea exemplului personal să creăm cât mai repede în cadrul acestui grup o veritabilă frăţie spirituală a bărbaţilor virili, puri, afectuoşi, intelepti, buni, altruişti, transfiguratori, ce sunt animaţi de nobile idealuri dumnezeieşti, şi care aspiră să-şi trezească din plin disponibilităţile benefice latente ce există în universul lor lăuntric.

Vă rugăm să luaţi aminte că înainte de toate aspirăm cu putere şi urmărim ca în felul acesta să facem să apară trezirea şi dinamizarea stării de Erou Spiritual (Vira) în fiinţele voastre înainte ca sfârşitul acestei perioade a decadentei spirituale, pentru ca în felul acesta, din astfel de bărbaţi cu totul excepţionali să apară germenii transformării spirituale la nivel planetar, de care această lume are stringent nevoie. Recunoscând si respectand plini de iubire, plini de aspiraţie şi înţelepciune, forţa gigantică, cel mai adesea nebănuită, a Principiului Feminin, a Eternului Feminin Universal, aspirăm cu toţii să trezim şi să dinamizăm din ce în ce mai mult, Comunitatea Spirituala  a Barbatilor Superiori (Eroilor Spirituali), ce va fi alcătuită din bărbaţi puri, foarte puternici în bine, curajoşi, eroici, inteligenţi, chiar geniali, care va apare din rândul vostru acum şi aici, când, cât mai mulţi dintre voi vor acţiona astfel încât să facă să încolţească, să crească şi să înflorească în universul vostru lăuntric, legendarele virtuţi masculine ce caracterizează pe bărbaţii în care s-a dinamizat în mare măsură starea de Erou Spiritual (Vira).

Aspirăm de asemenea, în egală măsură, să facem să se trezească în rândurile noastre stare de înţelepciune dumnezeiască, starea de bunătate exemplară, starea de altruism, starea de bunăvoinţă, starea de cooperare constructivă în grup, căci prin trezirea unor astfel de virtuţi în universul nostru lăuntric, vom ajunge să vibrăm la unison cu focarele nesfârşite de energie subtilă ce alimentează aceste stări, ce vor fi trezite în universul nostru lăuntric.

Noi credem ca numai în felul acesta vor surveni în această lume transformări extraordinare care vor ajuta această lume să facă saltul spiritual de care este nevoie acum, când sunt la nivel planetar condiţii cu totul excepţionale pentru a surveni o astfel de transformare spirituala esenţială.

La momentul potrivit, atunci când, în cât mai mulţi dintre noi, vor începe să apară stări extraordinare, specifice, ce se vor concretiza după aceea în experienţe spirituale extatice, uimitoare, se va putea vorbi despre atingerea de către cât mai mulţi dintre voi a unor sublime idealuri spirituale, ce caracterizează această cale spirituala a Eroului Spiritual (Vira), pe care am ales să mergem plin de entuziasm şi perseverenţă, cu toţii alături.

Vă anunţăm că vă aşteptăm mai ales pe toţi aceia care simţiţi în voi chemarea pentru aceste nobile şi divine preocupări, ce trebuie să se îmbine cu urmărirea atingerii unor sublime şi dumnezeieşti idealuri ce caracterizează pe aceia care aspiră să-şi trezească într-un ritm susţinut starea de Erou Spiritual (Vira).

Mai mult decât atât, aspiratia noastra este, după ce ne-am dinamizat starea de Erou Spiritual (Vira), sa ne trezim şi sa dinamizam în universul nostru lăuntric Starea Androginală Glorioasă (stare ce este cunoscută în tradiţia milenară a Indiei sub numele de Ardhanarishvara iar in filosofia lui Platon ca stare androginala), precum si starea de înţelepciune dumnezeiască.

Vă aşteptăm cu bucurie, cu deschidere si iubire divină, spre a vă integra în cadrul acestui grup ce aspiră să devină un grup în care va predomina fraternitatea spirituală, bunăvoinţa, cooperarea rodnică şi perseverenţa!

 * VIRA:

Cuvântul sanscrit „VIRA” înseamnă în limba română „EROU”. În tradiţia orientală, „Eroul” desemnează o tipologie umană foarte importantă, ce-i definește pe acei aspiranţi la desăvârşirea spirituala care dezvoltă constant o atitudine eroică (vira bhava), plină de curaj şi de un nobil elan transformator în viaţa lor de zi cu zi.

Tratatele orientale secrete subliniază că condiția de Erou Spiritual Vira este cea mai potrivită pentru un aspirant spiritual în actuala epocă a extremei decăderi spirituale a umanităţii (Kali Yuga), în care pentru a atinge realizarea spirituala ultimă aspirantul vira trebuie literalmente „să lupte” împotriva curentului general care conduce marea majoritate a omenirii către degradare şi distrugere.

Tratatul hindus Kularnava Tantra definește termenul de „vira” astfel:

„Deoarece este liber de pasiuni şi dorinţe inferioare (raga), lipsit de confuzie şi zăpăceală (mada), nesubjugat de supărare (klesha), mânie (kopa), gelozie (matsarya) şi amăgire (superficialitate) sau prostie (moha) şi întrucât este foarte departe de agitaţia excesivă (generată de predominanţa tendinţei rajas) şi de inerţie (tamas), el tocmai de aceea este numit „erou” (vira)”.

Acesta este tipul Eroului plin de un imens şi nobil curaj (vira), la care predomină tendinţa spre acţiune, și care pentru a obţine starea de eliberare spirituală riscă totul, se aventurează plin de dăruire şi oferă totul pentru a atinge desăvârşirea supremă.