Consimtamant a prelucrarii datelor cu caracter personal pentru Eveniment Grecia octombrie 2019

GENERALITAȚI:
– participarea mea la activitatile asociatiei implica prelucrarea datelor mele cu caracter personal inscrise pe legitimatie, in formulare si tabele,
– participarea mea la acest eveniment implica prelucrarea datelor mele cu caracter personal inscrise pe legitimatie
– pentru a putea participa la activitatile evenimentului este necesar sa imi dau consimtamantul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal
– am dreptul sa imi retrag in orice moment consimtamantul de a se prelucra datele mele cu caracter personal, fara a afecta legalitatea prelucrarii pana in acel moment
– datele mele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt: nume, prenume, poza pentru legitimatie, CI, CNP, analize medicale (HIV, VDRL), adresa, data nasterii, zodia.
– unele dintre activitati vor fi filmate sau fotografiate. Filmările și fotografiile se păstrează în arhiva Asociatiei si pot fi folosite in cadrul materialelor promotionale pentru evenimentele viitoare ale Asociatiei. Dacă nu doresc sa fiu filmat(a) sau fotografiat(a) ma voi aseza in locurile indicate de catre organizatori (in care nu se filmeaza sau fotografiaza).
– scopurile în care sunt prelucrate datele sunt: inscriere legimatie membru simpatizant, inscriere date pe legitimatie, legitimare pentru participare la activitatile evenimentului, realizarea de liste nominale ale participantilor la activitatile evenimentului, emiterea de chitante pentru plata cotizatiei de membru sau a taxei de eveniment, cazare, transport, evidenta contabila, evidenta pentru vama, asigurari de calatorie, realizarea de materiale promotionale (in cazul fotografiilor si al filmarilor) iar temeiul juridic al prelucrării este consimtamantul
– am dreptul de a solicita accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea lor (dreptul de a fi uitat), restricționarea prelucrării, dreptul de a ma opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
– pentru orice nelamurire privind prelucrarea datelor ma pot adresa la urmatoarele date de contact: email academiabarbatului@mahaviraananda.ro (sau ce e-mail ?), telefon 07…… (al cui telefon il punem)
– durata prelucrarii datelor cu caracter personal este pana la data de 31.12.2019 sau pana la retragerea consimtamantului sau nedeterminat in cazul in care imi voi da consimtamantul explicit pentru a fi informat cu privire la activitatiile viitoare ale Asociatiei.

OBSERVATII IMPORTANTE:
– Datele dvs. cu caracter personal nume, prenume, poza pentru legitimatie, CI, CNP, analize medicale (HIV, VDRL), adresa, data nasterii, zodia care sunt prelucrate cu ocazia participarii dvs la activitatile taberei sunt protejate si pastrate in conditii optime, luandu-se toate masurile necesare si adecvate de securitate a lor, pentru a preveni pierderea sau distrugerea lor accidentala sau accesul neautorizat la acestea
– Pentru asigurarea corectitudinii datelor dumneavoastra cu caracter personal va vom solicita o copie dupa actul de identitate sau a pasaportului .
– Categoriile speciale de date cu caracter personal pe care le prelucram sunt analizele medicale (HIV, VDRL) cerute la inscrierea la Eveniment. De asemenea, in eventualitatea in care veti dori sa relatati in scris sau in fata camerei de filmat, aceste relatari vor fi pastrate si arhivate. Nu se prelucreaza date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice (filmarile si fotografiile nu vor fi folosite niciodata ca date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice), sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
Sinteza articole GDPR aplicabile desfasurarii cursului
Informare privind DEFINITIILE termenilor, conform GDPR Art. 4 alin (1)- (26) :
1. “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
7. “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
8. “persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
11. “consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
12. “încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acesteia;

Informare privind Datele dvs. cu caracter personal care sunt prelucrate: nume, prenume, poza pentru legitimatie, CI, CNP, analize medicale (HIV, VDRL), adresa, data nasterii, zodia, imaginea (in cazul fotografiilor si filmarilor) in cazul in care veti alege sa va asezati in zona in care se filmeaza/fotografiaza.
Informare privind identitatea operatorului si modul de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal, conf. Art. 13 GDPR:
1(a) identitatea și datele de contact ale operatorului: Asociatia MAHAVIRA ANANDA Adresa: str. Cireşului nr. 39, Costineşti, Judeţ Constanţa, Telefon +40 736 851317
1(c) scopurile în care sunt prelucrate datele inscriere date pe legitimatie, legitimare participare la activitatile evenimentului, realizarea de liste nominale participanti la activitatile evenimentului, emiterea de chitante pentru plata taxa eveniment, cazare, transport, evidenta contabila, evidenta pentru vama, asigurari de calatorie, realizarea de materiale promotionale (in cazul fotografiilor si al filmarilor) iar temeiul juridic al prelucrării este consimtamantul
1(c) daca prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmărite de operator, care sunt acelea: organizarea evenimentului
1(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: Asociatia MAHAVIRA ANANDA, Venus-AEF, agentia de transport, agentia de asigurari, hotelul
1(f) transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională: Grecia – hotelul in care se organizeaza evenimentul
2(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: pana la data de 31.12.2019 sau pana la retragerea consimtamantului sau nedeterminat in cazul in care mi-am dat consimtamantul explicit pentru a fi informat cu privire la activitatiile viitoare ale Asociatiei.
2(b) existența dreptului de a solicita accesul la datele mele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
2(c) existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
2(d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere ANSPDCP, dataprotection.ro;
2(e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală Nu;
2(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri Nu;

Informare privind drepturile dvs :
Art. 15. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Art. 16. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
Art. 17. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal „dreptul de a fi uitat”
Art. 18. Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
Art. 20. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
Art. 21. Dreptul de a ma opune prelucrarii datelor cu caracter personal
Art. 22. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
Art. 26 Operatori asociați agentia de transport, agentia de asigurari, hotelul;
Art. 28 Persoana împuternicită de operator: Nu sunt